Last exhibition: Flying White IV — Corinne Laroche: (No) Random Points.